Croeso i

Ysgol T Llew Jones

Croeso i wefan Ysgol Gynradd Gymunedol T Llew Jones. Ein bwriad wrth gyflwyno’r wefan yma yw rhannu gwybodaeth a chyflwyno ein nod ac amcanion fel ysgol. Ceir gwybodaeth am nifer o bethau sydd am gynorthwyo’r ysgol i redeg yn effeithiol a chynorthwyo’ch plant i ymgartrefu a mwynhau eu cyfnod gyda ni.

Mae addysg yn bartneriaeth tair ffordd gyda’ch plentyn y chi fel rhieni a ninnau fel ysgol. Mae eich rhan yn eithriadol o bwysig os yw eich plentyn am fanteisio yn llawn ar yr holl brofiadau a gyflwynir yn yr ysgol. Ni ellir pwysleisio pa mor bwysig yw eich cefnogaeth chi yn y cartref os yw eich plentyn am gael yr addysg orau.

Cofiwch fod croeso i chi gysylltu â’r ysgol unrhyw amser os oes gennych unrhyw gwestiwn am ddatblygiad eich plentyn.

Yn ddiffuant,

Alwyn Ward (Pennaeth)

Llwybr llwyddiant, lles a llawenydd.
“Ni biau yfory.”

Ein hysgol

Lleolir ein hysgol ym mhentref gwledig Brynhoffnant, Sir Geredigion, a gwasanaetha’r pentref ac ardaloedd Rhydlewis, Glynarthen Pontgarreg, Blaenporth a Penmorfa. Derbynia’r ysgol ddisgyblion yn rhan amser i’r dosbarth meithrin yn dilyn eu penblwydd yn dair oed ac yn llawn amser i’r dosbarth derbyn yn dilyn eu pen-blwydd yn bedair oed.
Dynodir yr ysgol yn ‘Ysgol cyfrwng Cymraeg’ yn ôl polisi iaith yr awdurdod addysg; golyga hyn mai’r Gymraeg yw prif gyfrwng gwaith a bywyd yr ysgol ond anelir at sicrhau bod y disgyblion yn gwbl ddwyieithog erbyn iddynt drosglwyddo i’r sector uwchradd.

Nod ac amcanion yr Ysgol

Bod yn ysgol gynhwysol drwy:
P1030603

 • Gynnig cyfle cyfartal i bawb heb wahanu o ran crefydd, hil, gallu, diwylliant, rhyw ac oedran.
 • Sefydlu perthynas waith da gyda disgyblion, rhieni, staff, llywodraethwyr a’r gymuned.
 • Barchu ac ennill parch
 • Ddathlu, cofleidio a gwerthfawrogi amrywiaeth.
 • Fabwysiadu polisi drws agored.
 • Werthfawrogi pob person fel unigolyn.

Byddwn yn herio i lwyddo drwy:
P1030530

 • Greu amgylchedd dysgu ac addysgu sydd yn hyrwyddo ac ysgogi pawb.
 • Osod targedau uchelgeisiol
 • Ymdrechu i gyrraedd llawn potensial.
 • Ffocysu ar ragoriaeth.
 • Fwynhau her, dathlu a rhannu llwyddiant.

Creu amgylchedd ysbrydoledig gyda’r plentyn yn y canol sydd yn annog plant i fod:

 • Yn hapus.
 • Yn hyderus ac annibynnol.
 • Yn barchus.
 • Wedi eu sbarduno.
 • Yn rhannu profiadau a barn.
 • Ag agwedd cadarnhaol
 • Yn gyfeillgar
 • Yn datblygu’n barhaus
 • A ffydd mewn disgyblion a staff
 • Yn gytbwys
 • Yn gymdeithasol
 • Yn chwilfrydig
 • Yn cydweithio
 • Yn ddiogel
 • Yn gweithio i gyrraedd eu potensial.

Dathlu a hyrwyddo ein hiaith a diwylliant drwy:

 • Ennyn brwdfrydedd ac annog parch.
 • Greu ymwybyddiaeth o hanes y wlad, ei datblygiad, cartrefi, bwyd, dillad.
 • Ymweld a lleoliadau hanesyddol a diwylliannol.
 • Hybu adnabyddiaeth o gerddoriaeth ein gwlad- Alawon traddodiadol, gwerin, emynau corawl a dawns.
 • Barchu a hyrwyddo ei thraddodiadau drwy eisteddfodau, cyngherddau a dathliadau.
 • Gymryd rhan yng ngweithgareddau’r Urdd.
 • Fwynhau a chreu celfyddyd. Gwahodd arlunwyr, actorion a beirdd i fod yn rhan o fywyd yr Ysgol.
 • Gymryd rhan mewn dathliadau blynyddol a chystadlaethau lleol a chenedlaethol.

Dyddiadur

Lluniau

Llythyron

Cylchlythyron

Newyddion

Bwydlen

Diogelwch ar y wê

Llawlyfr

Newyddion Diweddaraf

Bwydlen yr Wythnos