Datganiad Grant Amddifadedd Ysgolion

Dyrennir y Grant Amddifadedd Disgyblion i ysgolion â disgyblion sy’n dod o deuluoedd incwm isel ac y gwyddys eu bod ar hyn o bryd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim (e-FSM) a disgyblion sydd wedi derbyn gofal yn barhaus am fwy na chwe mis (LAC).

Disgwylir i ysgolion ddefnyddio’r cyllid hwn i’r eithaf i gyflwyno strategaethau cynaliadwy fydd yn arwain yn gyflym at newidiadau i ddysgwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol  am ddim neu sy’n LAC.

Fel ysgol rydym wedi cytuno ar y tri cham a ganlyn:

  • nodi’r grŵp targed o ddisgyblion, ei nodweddion a’i anghenion
  • cynllunio ymyraethau sy’n gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau
  • monitro a gwerthuso effaith adnoddau

Yn 2016-17 rhoddwyd i Ysgol Ysgol T Llew Jones ddyraniad Grant Amddifadedd disgyblion o £19600.

Yn ysgol Ysgol T Llew Jones mae gennym gynllun cynhwysfawr, sydd wedi’i gytuno a’i fonitro gan Awdurdod Lleol Ceredigion ac ERW, i hyrwyddo cynnydd a chael gwared ar rwystrau i ddysgu i fyfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer y cyllid hwn.

Rydym wedi defnyddio’r cyllid sydd ar gael i:

  • wella dysgu ac addysgu drwy ddarparu amrywiol raglenni cefnogi.
  • darparu rhaglenni ymyrraeth a chymorth y profwyd eu bod yn cael yr effaith fwyaf a’u bod yn gynaliadwy-  Catch Up, Dyfal Donc, Satpin,Trandep, Cyfri Ceredigion, Gŵyl Gwener  a nosweithiau addysgiadol tymhorol.
  • darparu hyfforddiant penodol o safon uchel i staff ysgolion, yn cynnwys rhifedd, llythrennedd a tîm o gwmpas y teulu.
  • cyflwyno a defnyddio systemau olrhain data i nodi anghenion dysgwyr, targedu ymyraethau a monitro effaith.
  • gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion eraill, y gymuned a sefydliadau eraill e.e. Tim o gwmpas y teulu ac Ysgol Gynradd Aberteifi
  • gwella presenoldeb y grŵp targed drwy ddefnyddio ymyraethau’r ysgol e.e. Gŵyl Gwener.
  • datblygu capasiti arweinyddiaeth i flaenoriaethu’r effaith ar ansawdd y ddarpariaeth a’r  canlyniadau

Mae ein cynllun manwl sy’n cynnwys manylion mewn perthynas â sut rydym yn gwario’r grant ar gael drwy’r ddolen hon-  dolen