Beth yw'r fforwm?

Mae’r Fforwm Rhieni yn grŵp o gynrychiolwyr rhieni sy’n cyfarfod unwaith y tymor i drafod – materion sydd yn ymwneud â’r ysgol. Mae cyfathrebu agored ac ymgynghori rheolaidd gyda rhieni yn bwysig iawn i’r ysgol. Mae’r Fforwm Rhieni yn darparu ffordd werthfawr i wrando ar eich syniadau a phryderon ac yn ceisio eich barn, gan helpu i wneud yn siŵr bod anghenion plant a’u teuluoedd yn cael eu diwallu. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu harwain gan staff a llywodraethwyr yr ysgol, fel arfer gan y Prifathro a Llywodraethwr. Mae’r cyfarfodydd yn anffurfiol ac yn gyfle gwirioneddol am drafodaeth agored.

Mae enghreifftiau o faterion a ellir eu trafod yn cynnwys:

– Cynllun datblygu ysgol

– Parcio a llwybrau diogel i gerdded / beicio i’r ysgol

– Trefnu dosbarthiadau

– Cost o dripiau ysgol a digwyddiadau

– Nosweithiau rhieni

– Barn am bolisïau’r ysgol pan fyddant yn cael eu diweddaru, ee Polisi Ymddygiad

Rhannu'r wybodaeth ....

Anogir rhieni i rannu gwybodaeth o Fforwm Rhiant â rhieni plant eraill yn nosbarth eu plentyn. Mae adborth yn cael ei gynnwys hefyd mewn cylchlythyron ysgol sy’n cael eu dosbarthu i bob rhiant, a bydd nodiadau pob cyfarfod yn cael ei gyhoeddi ar dudalen fforwm rhieni ar wefan yr ysgol. Gall rhieni ofyn i chi fel cynrychiolydd rhiant i godi mater neu wneud awgrym ar eu rhan yn y Fforwm Rhieni.

Os gwelwch yn dda nodwch fod yr holl faterion a ydych yn eu codi eich hun, neu ar ran rhieni eraill, yn faterion cyffredinol heb fod yn gysylltiedig i blentyn neu ddigwyddiad penodol. Os oes gennych bryderon penodol am eich plentyn eich pwynt cyswllt cyntaf bob amser yw eich athro dosbarth.

Mae’r agenda ar gyfer pob cyfarfod, nodiadau o’r cyfarfod ac unrhyw ddogfennau cysylltiedig yn cael eu cyhoeddi ar dudalen y fforwm rhieni ar wefan yr ysgol.

Cofnodion y Fforwm rhieni 30/1/2018

 

Yn bresennol – Mr A Ward, Gwyn James, Cadeirydd y Llywodraethwyr, Poppy Turnock – Cyfeillion T Llew Jones, Rian Evans, Delyth Jenkins, Amy Evans, Sian Davies, Carys Owens, Llinos Davies, Elen Mathias.

 

 1. Croeso

 

Croesawyd pawb i’r cyfarfod gan Mr Ward.

 

 1. Ethol Swyddogion

Etholwyd Llinos Davies fel Llywydd y fforwm a Amy Evans fel ysgrifenyddes.

 

 1. Sefyllfa gyfredol
 • Mae cynllun gwella’r ysgol yn gweithio ar y chwech targed isod.
CyfeirnodBlaenoraeth
1Codi safonau cyrhaeddiad disgyblion yn y Gymraeg
2Codi safonau cyrhaeddiad disgyblion mewn Saesneg
3Codi safonau cyrhaeddiad disgyblion mewn rhifedd a mathemateg.
4Codi safonau cyrhaeddiad disgyblion mewn Gwyddoniaeth
5Siarter iaith
6Cymhwysedd digidol ac E ddiogelwch – cam 2

 

 • Mae’r Siarter Iaith yn hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg. Fel rhan o’r gwaith ar y targed yma bydd Mr Iestyn Dafydd o “Say something in Welsh” yn dod i’r ysgol un bore i gwrdd â rhieni sydd eisiau dysgu Cymraeg neu yn dysgu yn barod. Bydd yna gyfle i weld yr App “Say something in Welsh” wrth dderbyn brecwast yn yr ysgol.
 • Bydd noson ‘ Cwis a chawl’ hefyd yn cael ei drefnu i bobl ymarfer eu Cymraeg. Bydd croeso i bawb i ddod i’r noson.
 • Erbyn 2019 bydd angen i bob gwers gynnwys elfen o lythrennedd, rhifedd a chymhwysedd ddigidol.

 

Presenoldeb

Roedd presenoldeb yn ystod tymor yr Hydref yn 94.42 %. Mae hyn yn is na’r targed o 95.9%.  Nid yw’r ysgol yn awdurdodi ceisiadau am wyliau yn ystod y tymor ac mae llythyron yn cael eu danfon i rieni sydd â phlant sydd â phresenoldeb isel.

 

Staffio

Ar hyn o bryd dydy’r ysgol ddim yn gwybod beth fydd y sefyllfa y flwyddyn nesaf. Mae rhifau’r ysgol yn cynyddu drwy’r amser. Erbyn yr Haf bydd 190 o blant yn yr ysgol.

 

4.Beth sydd yn gweithio yn dda?

 • Teimlai’r rhieni fod y system goleuadau traffig i drin ymddygiad plant wedi gweithio yn dda. Roedd yna ymateb positif iawn.
 • Y drefn newydd yn y bore (plant yn cael eu cyfarch wrth y drws gan yr athrawon). Roedd pawb o’r farn fod hwn wedi gweithio yn dda ac wedi helpu’r maes parcio i lifio yn well.
 • Y system ffrydio sydd yn cael ei redeg yn ystod y bore.

 

5 Pethau i wella/addasu

 • Mae ystafell ddosbarth Ogof y Lleisiau wedi’i wneud yn fwy ond mae rhai rhieni dal yn teimlo ei fod yn rhy fach i’r nifer o blant sydd yn cael eu haddysgu yma.
 • Gwaith Cartref – daeth cais i unrhyw waith cartref sydd yn cael ei roi i fod yn seiliedig â’r gwaith mae’r plant wedi ei wneud yn y dosbarth e.e gwaith ymarfer sillafu, mathemateg.
 • Y llyfr cyswllt glâs – Nid yw’r llyfr cyswllt yn cael ei ddefnyddio gan llawer o blant ac athrawon. Gofynnwyd os oedd modd newid y llyfr i’w wneud yn lyfr sydd yn cynnwys cofnod darllen, rheolau treiglo, rheolau sillafu, a thablau.
 • Parentmail – Nid oedd pawb yn siwr sut i ymateb i lythyr neu hysbys ar Parentmail. Gofynnwyd i rhieni i ebostio Mr Ward os oeddent eisiau ymateb i unrhywbeth sydd yn cael ei roi ar Parentmail.
 • Oes modd tecstio’r ysgol yn lle ffonio? – Yn anffodus mae Mags yn gorffen gwaith am 1:30 felly nid yw’r ysgol yn gallu sicrhau bod unrhyw tecst sydd yn cael ei hala ar ôl yr amser hyn yn cael ei weld cyn diwedd y dydd.
 • Gofynwyd pam fod y clybiau ar ôl ysgol ond yn agored i blant blwyddyn 2 ac uwch. – Mae’r clybiau ond yn agored i’r blynyddoedd yma gan fod y staff yn teimlo ei fod yn anodd iawn i drefnu gweithgareddau sydd yn addas i’r ysgol gyfan. Yn ogystal â hyn byddai angen llawer mwy o staff i fod ynghlwm â’r clybiau.

 

 1. Categori

Nid yw’r ysgol eto wedi derbyn gwybodaeth categoreiddio ar gyfer eleni.

 

 1. Prosiectau
 • Mae’r staff wedi cynnal holiadur iaith yn ymchwilio i mewn i allu’r plant i siarad Cymraeg. Darganfyddwyd i 89% o blant adael yr ysgol yn siarad Cymraeg yn rhugl.
 • Mae’r Clonciwr Cymraeg yn mynd i gael ei newid a’i ail lansio cyn hir. Bydd hwn gobeithio yn hybu’r defnydd o’r Gymraeg y tu fas i’r ysgol.
 • Mae’r ysgol wedi derbyn grant o £3000 i hyrwyddo ysgrifennu Cymraeg ymysg bechgyn.
 • Mae’r ysgol wedi cael ei ddewis i gymryd rhan mewn prosiect ymchwil sydd yn edrych i mewn i bwysigrywdd chwarae gyda plant.

 

 1. Dosbarthiadau

Ni fydd unrhyw benderfyniadau ar ddosbarthiadau tan i’r gyllideb derfynol ar gyfer y flwyddyn nesaf gael ei ddosbarthu.

 

Bydd cyfarfod nesaf y fforwm rhieni yn cael ei drefnu yn ystod y tymor nesaf.

 

Gorffennodd y cyfarfod am 19:15