Annwyl rieni a gofalwyr,

Hoffwn eich atgoffa am drefniadau parcio ym maes parcio yr Ysgol.

 • null

   

  Os gwelwch yn dda defnyddiwch y giât i’r chwith fel yr ydych yn edrych ar yr Ysgol i ddod i fewn ar dir yr Ysgol, a’r giât i’r dde i fynd allan.

 • null

   

  Mae’r mannau parcio i’r anabl at ddefnydd y disgyblion, rhieni , gofalwyr ac ymwelwyr anabl yn unig. Cofiwch fod yna lefydd parcio ychwanegol ar yr ochr chwith wrth droi mewn i safle’r Ysgol.

 • null

   

  Dylai’r disgyblion aros gyda eu rhieni /gofalwyr wrth fynd at eu ceir. Ar ddiwedd y dydd, unwaith mae’r disgyblion wedi cael eu trosglwyddo gan y staff i’w rhieni, eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eu diogelwch.

 • null

   

  Mae nifer o blant i’w gweld yn rhedeg o gwmpas wrth ddisgwyl i’r plant hŷn ddod allan. Mae’r trefniadau diwedd dydd yn bodoli er mwyn i’r bysys gael mynd cyn i’r plant hŷn ddod allan ac i ryddhau lle yn y maes parcio. Gofynnwn yn garedig eich bod yn cadw llygaid ar eich plant fel nad ydynt yn rhedeg o gwmpas ac yn cael dolur neu ddamwain efo car neu fws.

 • null

   

  Ni chaniateir y defnydd o sgwteri na beiciau ar y maes parcio ar ddiwedd y dydd. Fe fydd y rhai sydd yn teithio i’r Ysgol ar feiciau yn gadael yr Ysgol wedi i’r cerbydau eraill adael y maes parcio.

 • null

   

  Os gwelwch yn dda pan ydych yn cyrraedd yr Ysgol yn y bore defnyddiwch mannau parcio priodol neu yr ardal disgyn disgyblion. Dylid cadw yr arhosfan bysys yn glir.

 • null

   

  Gofynnwn yn garedig i chi beidio teithio yn gyflymach na 5 milltir yr awr ar dir yr Ysgol.

Wrth i ni gyd gadw at y rheolau syml yma gallwn sicrhau fod y maes parcio yn le diogel i bawb.

A fyddech mor garedig a rhannu y neges yma gyda phawb sydd yn dod i gasglu eich plant o’r Ysgol.

Diolch yn fawr

A Ward