Croeso i Cylch Meithrin y Llewod Bach

Rydym ni yng Nghylch Meithrin y Llewod Bach yn eich croesawu chi a’ch plentyn yn gynnes iawn. Rydym am weld eich plentyn yn cael pob cyfle i gymdeithasu a datblygu’n dda gyda ni o’r cychwyn cyntaf hyd nes i’ch plentyn symud ymlaen i’r ysgol gynradd.

Nodau ac Egwyddorion y Cylch

Nod y cylch yw rhoi cyfle i bob plentyn fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn credu bod chwarae yn sylfaenol i ddatblygiad plant yn gorfforol, yn emosiynol, yn ieithyddol, yn gymdeithasol ac yn ddeallusol. Byddwn yn sicrhau pob cyfle posibl ar gyfer dysgu trwy chwarae.

Rheolaeth y Cylch

Rheolir y Cylch Meithrin gan Bwyllgor o rieni, darpar rieni ac aelodau o’r gymuned leol. Bydd angen tua wyth aelod ar y pwyllgor ac o’r rhain bydd angen ethol tri prif swyddog.

Etholir aelodau’r pwyllgor yn y cyfarfod blynyddol a byddai’n fuddiol i bob rhiant ddod i’r cyfarfod hwn.

Ein Cylch Meithrin

• Mae’r Cylch Meithrin ar gyfer plant o ddwy oed hyd nes y byddant yn mynychu’r ysgol yn llawn amser. Mae llefydd yn brin, felly dylech gysylltu ag aelod o staff y Cylch am sgwrs.

• Ar ddechrau eu tymor cyntaf yn bedair oed y byddant yn mynychu’r Uned Feithrin yn yr Ysgol Gynradd am hanner diwrnod.

• Cynhelir y sesiwn o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod tymor yr ysgol o 9.00yb – 11.30 ybac 1.00 yp – 3.00 yp.

• Darperir ffrwythau ar gyfer eich plentyn.

Taliadau

  • Codir £7.50 am sesiwn bore a £6.00 am bob sesiwn prynhawn. Bydd angen talu am bob sesiwn sydd wedi eu nodi yn y cytundeb, hyd yn oed os bydd eich plentyn yn absennol.
  • Derbyniwn y taliadau ar ffurf siec yn daladwy i “Cylch Meithrin y Llewod Bach” neu drwy arian parod.

Taliadau Hwyr

Os byddwch yn mynd am bythefnos heb dalu byddwch yn derbyn llythyr yn gofyn i chi gysylltu â’r cylch. Os na fydd y ddyled wedi ei thalu o fewn y mis, yn anffodus, ni fyddwn yn gallu parhau i gynnig lle i’ch plentyn. Os bydd rhiant yn ei chael hi’n anodd talu yna gofynnwn i chi drafod hyn yn gyfrinachol gyda Hannah, yr Arweinydd.

Casglu eich plentyn

  • Gofynnwn i chi gasglu eich plentyn yn brydlon ar diwedd y sesiwn. Os gwelir patrwm o gasglu’ch plentyn yn hwyr yna bydd rhaid ystyried codi ffi.

Trefn Salwch

  •  Os fydd plentyn yn sal yn ystod y sesiwn cylch, bydd aelod o staff yn cysylltu a’r rhiant neu’r person a enwyd ar ffurflen gofrestru’r plentyn a gofyn i chi ei gasglu.
  • Os fydd eich plentyn yn dioddef o ddolur rhydd neu o glefyd heintus, bydd disgwyl i chi gadw eich plentyn adref tan bod y plentyn wedi gwella o’r dolur rhydd neu’n glir o unrhyw haint.

Mewn Argyfwng

  • Os fydd angen sylw ar eich plentyn mewn argyfwng, fe fyddwn yn cysylltu a chi ar unwaith.
  • Os fydd angen triniaeth feddygol ar eich plentyn byddwn yn gweithredu yn ôl y caniatad a roddir gennych pan arwyddwyd Ffurflen Gofrestru eich plentyn.

Rheoli ac ymdrin ag ymddygiad

Mae gan y Cylch Meithrin bolisi am reoli ymddygiad er mwyn sicrhau na ddefnyddir unrhyw gosb gorfforol i reoli’r plant. Os bydd angen, bydd y Cylch Meithrin yn dilyn rhaglen gyson o reoli ymddygiad eich plentyn yn ôl ei ddatblygiad, ei oed a’i anghenion.

Cyfleoedd Cyfartal

Mae croeso i bob plentyn sydd o fewn yr oedran briodol fynychu’r Cylch Meithrin beth bynnag fo’i hil, crefydd, iaith, dosbarth cymdeithasol neu sefyllfa deuluol. Yn ôl ein polisi Cyfleoedd Cyfartal ac Anghenion Arbennig, bydd y Cylch yn sicrhau bod pob chwarae teg yn cael ei roi i’ch plentyn, fel pob plentyn arall yn y cylch. Mae copi o’r polisi yma i’w weld yn y Cylch.

Canmol a Chwyno

Mae croeso i chi drafod datblygiad eich plentyn neu unrhyw ofidion sydd gennych gyda’r Arweinydd. Os ydych am wneud cwyn, fe fydd angen I chi gysylltu a’r Cadeirydd. Os na ellir datrys y broblem, dylid anfon llythyr swyddogol at y Pwyllgor. Os yw’r broblem yn parhau, gallwch gysylltu â’r Swyddog Datblygu lleol, Delyth Evans.

Esiampl o drefn y dydd

1:00 – 1:40 Croesawu’r plant, chwarae rhydd

1:40 – 1:50 Tacluso

1:50 – 2:05 Gweithgareddau

2:05 – 2:30 Tŷ Bach, llaeth a ffrwyth, edrych ar lyfrau

2.50 – 3:00 Gwisgo cotiau a ffarwelio.